Gemeentelijke premie voor verfraaiingswerken of de renovatie van winkelgevels
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Gemeentelijke premie voor verfraaiingswerken of de renovatie van winkelgevels

 

Hieronder vindt u een overzicht van de benodigde documenten (in kleur)

teneinde dit formulier in te vullen :

 

  • een fotokopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon (personen) of van de statuten van de privaatrechtelijke rechtspers(o)on(en)
  • het bewijs van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de ondertekenaar (s) van het aanvraagformulier
  • bewijs van het zakelijk recht van de aanvrager van het gebouw of de commerciële huur, vergezeld van het akkoord van de eigenaar
  • bewijs van inschrijving van de aanvrager bij de kruispuntbank van ondernemingen voor een "handelsactiviteit"
  • een actuele foto van de commerciële gevel
  • een gedetailleerde raming van de werken, opgesteld op naam van de aanvrager door een gespecialiseerde en erkende aannemer, met vermelding van het adres van de site en met vermelding van: de naam van de aannemer, zijn btw-nummer, zijn registratienummer, zijn adres, beschrijving van de gebruikte technieken en de methode die zal worden geïmplementeerd, evenals de lijst van gebruikte producten
  • een volledige omschrijving van de uit te voeren werken
  • de plannen voor de geplande werken, indien van toepassing
  • een kopie van de overeenkomst gesloten met een architect, indien van toepassing
  • een zo realistisch mogelijke projectie van het resultaat na de werken, indien van toepassing

De persoonsgegevens in dit document worden alleen verwerkt door de stad Brussel teneinde de opdrachten uit te voeren die haar werden toevertrouwd krachtens de verordening inzake de uitbating van een marktplaats op het grondgebied van de Stad Brussel.
Ze worden in geen geval voor commerciële doeleinden benut. Ze worden doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de facturering van de retributies of voor de verwerking van administratieve sancties.
Deze gegevens kunnen eveneens meegedeeld worden aan personen buiten de Stad Brussel wanneer dit voor de verwerking van het dossier noodzakelijk blijkt.
Elke persoon van wie de gegevensverwerking lopende is, kan persoonlijke informatie wijzigen of verwijderen door een verzoek via de post op het volgende adres in te dienen: Stad Brussel - Administratief centrum - Anspachlaan 6, 1000 Brussel - ter attentie van Privacy of via e-mail naar: privacy@brucity.be.